Matematické modelování

Matematické modelování

Energetické simulace budov:

   -Tepelné ztráty
   -Solární a ostatní zisky
   -Stínění oken
   -Podlahové a stropní vytápění

 

Systémy a zařízení pro tyto budovy:

   -Solární systémy, fotovoltaika
   -Tepelná čerpadla (země-voda, vzduch-voda, voda-voda)
   -Klimatizace – kompletní sestavy, zpětné získávání tepla
   -Tepelné výměníky

 

                                         

Software:

Simulačním prostředí TRNSYS (Transient System Simulation Program) je simulační nástroj umožňující sledovat dynamické chování budov a jednotlivých technických zařízení otopné či chladící soustavy včetně alternativních zdrojů energie. Jednotlivá zařízení jsou pomocí vstupních parametrů (výkon, rozměry, fyzikální vlastnosti tekutin atd.) popsány příslušnou komponentou (např. zásobník, tepelné čerpadlo atd.). Tyto komponenty jsou vzájemně propojeny vstupními a výstupními veličinami a tvoří celý systém vytápění/chlazení. Jednou z komponent je také model budovy, který umožňuje zadat mnoho parametrů jako tvar, rozměry místností, skladbu stěn a fyzikální vlastnosti oken. Tento program dále obsahuje komponentu meteorologických dat, která z databáze Meteonorm (hodinové průměrné hodnoty pro referenční rok) umožňuje číst a dosazovat hodnoty přímé a difúzní radiace, venkovní teploty a dalších veličin v daných časových intervalech (hodiny, dny, měsíce, otopné období nebo celý rok). V sestaveném modelu lze poté snadno měnit zadané parametry (např. objem zásobníku, plochu solárních kolektorů, výkon kotle atd.) a sledovat jaký vliv mají na správný a ekonomický provoz celého objektu a s tím související spotřebu dodané energie tedy provozní náklady, což lze bez simulace jen těžko odhadnout a v praxi se to buď vůbec neřeší, nebo se to často řeší postupným laděním systému za provozu, což je nákladnější a často nereálné. Tímto způsobem lze tedy posoudit několik zvolených variant a vybrat vhodné řešení pro úsporu investičních a následně i provozních nákladů.

 

Oblasti využití:

            Solární kolektory + zemní plyn, pevná paliva

            Tepelná čerpadla pro vytápění a chlazení

            Tepelná čerpadla se solárními kolektory pro ohřev bazénů a zpětné nabíjení vrtů

            Solární chlazení

            Předávání tepla mezi objekty

            Zásobování budov odpadním teplem z technologie