NEZB

NEZB

Co je NEZB nebo-li BTNSEa jak ovlivní tyto standardy projekci novostaveb a finanční náročnost projektů.

Chcete stavět? V tom případě byste měli vědět co znamená NZEB, a jak souvisí s tepelnými čerpadly.
 
NZEB je zjednodušeně řečeno budova, která splňuje kvalitativně přísnější požadavky na obálku a konstrukci budovy, celkové dodané energie a primární neobnovitelné energie.
Požadavek na výstavbu NZEB (Nearly zero-energy buildings) nebo také  „BTNSE“ vychází ze směrnice Evropského parlamentu. Ta vyžaduje, aby projekty novostaveb od 1. ledna 2020 byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie.

Co to pro Vás znamená?

Samotné požadavky, které NZEB musí splňovat, jsou definované ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Konkrétně musí každá nová budova splňovat požadavky na ukazatel průměrného součinitele prostupu tepla, celkové dodané energie a primární neobnovitelné energie. Metodika výpočtu energetické náročnosti je založena na porovnání hodnocené budovy s tzv. referenční budovou, což je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typickým užíváním a stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejích konstrukcí a technických systémů budovy (softwarově namodelovaná budova, která je totožná s hodnocenou budovou, přičemž parametry stavebních konstrukcí a užívaných technických systémů odpovídají minimálním požadovaným hodnotám stanovených vyhláškou).
Jak je výše uvedeno, požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie spočívají ve snížení průměrného součinitele tepla a snížení primární neobnovitelné energie. Jakým způsobem požadovaného snížení projektant dosáhne je čistě na něm, resp. zda ukazatel primární neobnovitelné energie nebude překročen na základě výraznějšího snížení prostupu tepla s využitím méně účinných TZB a obnovitelných zdrojů energie, nebo využití vysokoúčinných technických systémů s méně kvalitními konstrukcemi budovy (splňující min. požadavky vyhlášky) nebo různou kombinací užitých TZB a jednotlivých konstrukcí příp. obnovitelných zdrojů energie je závislé na návrhu projektanta. Velký vliv má i případné natočení budovy co se týče slunečních zisků, tj. správné natočení budovy ke světovým stranám s instalací vhodného zastínění. Projektant může navrhnout řešení, kdy budova splní požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie, přičemž v budově nemusí být instalovaný např. systém nuceného větrání s/bez rekuperace apod.

POZOR!

Z toho vyplývá, že pokud projektant pří projektování novostavby bude klást vyšší nároky na technologie a nižší nároky na konstrukci, otopné systémy rekuperace apod. můžete při realizaci sáhnout po nedostačujícím tepleným čerpadle a porušit tím zákon.
U nás máte jistotu vysoké kvality a nízké spotřeby. Při návrhů systémů TČ vždy zohledňujeme efektivitu celého systému a dimenzujeme TČ pro konkrétní objekt.