Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Ministerstvo životního prostředí spustilo další vlnu Kotlíkové dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, kde budou moci peníze z evropských fondů využít přímo občané. Dotace jsou určeny na výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo, plynový kotel nebo solární systém.

Naše tepelná čerpadla Nukleon jsou samozřejmě zapsaná v seznamu výrobců splňujících podmínky pro získání kotlíkové dotace.

1. Vyhlášení výzvy

V těchto dnech jednotlivé kraje připravují vyhlášení výzvy. Předpokládá se vyhlášení v září 2017, nejpozději v říjnu 2017.

 

2. Příjem žádostí

Žádosti o dotace se začnou přijímat během října a listopadu 2017. Přesný termín zatím nebyl jednotlivými kraji stanoven.

 

3. Kdo může o dotaci žádat

Fyzická osoba vlastnící rodinný dům s maximálně třemi bytovými jednotkami. Hlavním zdrojem vytápění musí být kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním.

 

4. Výše dotace

Při výměně za tepelné čerpadlo 80 % z pořizovacích nákladů, maximálně 120.000,- Kč.

Bonus 5 % pro města obce spadajících do prioritního území, maximální dotace 127.500,- Kč.

(http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty – dokument Seznam prioritních měst a obcí)

 

5. Nutné podmínky pro získání dotace

Prokázat energetickou náročnost domu. Dům musí spadat do energetické třídy C (prokazuje se Průkazem energetické náročnosti budovy - PENB), nebo je současně žádáno v dotačním programu Nová zelená úsporám. Pokud není splněna žádná z těchto podmínek, je nutné provést jedno tzv. „mikro“ energetické opatření.

Pro vysvětlení nás kontaktujte na telefonních číslech 777 727 345, 777 727 366 nebo e-mailem duda(zavináč)nukleon.cz

 

Mikro energetickým opatřením se rozumí opatření snižujícíc energetickou náročnost domu, provedené na základě doporučení energetického specialisty. Maximální výše uznatelných nákladů na provedení mikro energetických opatření je 20.000,- Kč. Tato částka se započítává do výše dotace.

(http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty – dokument Základní pravidla pro fyzické osoby)

 

Energetický specialista je expert, který je držitelem osvědčení vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií.

(http://www.mpo-enex.cz/experti/expertlist.aspx)

Znehodnocení stávajícího kotle např. provrtáním, rozřezáním atd., opatřením které znemožní jeho provoz. Je nutné provést dokumentaci o likvidaci nebo znehodnocení. Také je možné kotel zlikvidovat odvozem do firmy zabývající se likvidací odpadů nebo do sběrných surovin, kde dojde k jeho znehodnocení. V tomto případě si vyžádejte doklad o likvidaci kotle.

 

6. Na co se dotace nevztahuje

 • jednotlivě stojící kamna a krbové vložky
 • kotle na tuhá paliva s automatickým přikládáním
 • kotle na biomasu a kotle spalující uhlí a biomasu
 • plynové kotle
 • na kotel, který byl v minulosti podpořen jinou dotací na podporu výměny kotlů
 • na domy určené k rekreaci a podnikání
 • na domy s omezeným právem vlastníka (exekuce…)
 • na domy u kterých přechází k převodu práv k nemovitosti
 • na domy jejichž majitel je k datu podání žádosti po lhůtě splatnosti svých závazků vůči poskytovateli dotace
 • na domy jejichž majitel je k datu podání žádosti po lhůtě splatnosti svých závazků vůči finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení, Ministerstvu životního prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky (je dlužníkem státu)

 

7. Kdy lze výměnu kotle realizovat

Dotace se vztahuje na výměnu kotle, která proběhla po 15. 7. 2015 za podmínky splnění všech požadavků. O dotaci lze žádat zpětně.

 

Jak postupovat

1. Vybrat nový topný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků

Zdroj je nutné vybírat s ohledem na tepelnou ztrátu domu, topnou soustavu a vhodnosti jeho připojení k topné soustavě. Nesmí se podcenit regulace, na které především závisí provozní náklady nového topného zdroje. Tepelná čerpadla je nutné posuzovat nejen podle výkonu, ale také podle SCOP (sezónní topný faktor). Pozor na podmínky, pro které jsou technické parametry udány. Kvalifikovaný dodavatel technické parametry doloží příslušnými certifikáty z nezávislé zkušebny. Od 26. 9. 2015 je povinnost výrobců a dovozců vystavit k tepelnému čerpadlu energetický štítek na základě měření dle ČSN EN 14825.

(http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty – dokument Seznam registrovaných výrobků)

 

2. Pořídit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na topnou soustavu a komín

Pořiďte fotodokumentaci samotného kotle, jeho připojení v kotelně k topné soustavě a jeho připojení ke kouřovodu (komínu).

 

3. Prokázat energetickou náročnost domu

Energetickou náročnost domu je možné prokázat Průkazem energetické náročnosti budovy (PENB), dům musí splňovat minimálně kategorii „C“, nebo podat žádost do dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Pokud nemůžete prokázat energetickou náročnost domu, nebo dům spadá do kategorie „D“ a vyšší, kontaktujte energetického specialistu pro Potvrzení o vhodnosti tzv. mikro energetického opatření.

Rádi Vám doporučíme energetického specialistu.

 

4. Vyplnit a podat ŽÁDOST O DOTACI

Formulář Žádosti o dotaci a další požadované přílohy uveřejní současně s vyhlášením výzvy jednotlivé kraje na svých webových stránkách, případně budou v papírové formě k vyzvednutí na krajských úřadech.

 

5. Co potřebuji doložit k Žádosti o dotaci

 • fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na topnou soustavu a komín
 • v případě více vlastníků domu písemný souhlas ostatních vlastníků většinového podílu k nákupu, instalaci a provozování nového zdroje
 • v případě vlastnictví domu ve společném jmění manželů písemný souhlas druhého z manželů k nákupu, instalaci a provozování nového zdroje
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) v případě, že dům spadá do kategorie „C“ a nižší v případě provedeného mikro energetického opatření nechat žádost potvrdit energetickým specialistou  doporučujeme také u mikro energetického opatření pořídit fotodokumentaci

 

6. Kontakty na jednotlivé kraje

- Kraj Vysočina - www.kr-vysocina.cz/kotliky

- Jihočeský kraj - http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

- Jihomoravský kraj – www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

- Karlovarský kraj - www.kr-karlovarsky.cz/krajsky-urad/cinnosti/Stranky/EU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx

- Královohradecký kraj - www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/granty-dotace/dotace-2015/ziv-prostredi/dotace-na-vymenu-zastaralych-zdroju-vytapeni-kotlikove-dotace-80788/

- Liberecký kraj - http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace

- Moravskoslezský kraj - www.lokalni-topeniste.cz

- Olomoucký kraj - www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace

- Pardubický kraj - www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

- Plzeňský kraj - http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/realizace-projektu-zlepsovani-kvality-ovzdusi-v-pk-porizeni-ekologickeho-vytapeni-v-domacno-0

- Středočeský kraj - www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle

- Ústecký kraj - www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776/p1=204744

- Zlínský kraj - http://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.htm

- Hlavní město Praha - http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace.html