Reverzní osmóza

Co to je reverzní osmóza?

Reverzní osmóza je v současnosti nejdokonalejší prakticky využívanou technologií úpravy vod. Tato technologicky nejvyšší forma filtrace umožňuje odstraňovat z vody:

  • 90 až 98% všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů apod.)
  • 95 až 98% těžkých kovů (olova, kadmia, chrómu, rtuti, baria apod.)
  • a také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie (Cryptosporidium parvum, Escherichia coli aj.) a viry.

Jde přitom o fyzikální úpravu vody prakticky téměř bez použití chemikálií.

Reverzní osmóza je založena na využívání jevu zvaného osmóza, který je známý z přírody. Pokud jsou v přírodních podmínkách (to jest bez dodatečného tlaku) dva roztoky s rozdílnou koncentrací Iátek v nich rozpuštěných (např. voda s vyšším a nižším obsahem soli) odděleny polopropustnou membránou, pak molekuly čisté vody začnou přes tuto membránu přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího, dokud se koncentrace roztoků na obou stranách membrány nevyrovná. Na membránu přitom působí tlak přecházejících molekul - tzv. osmotický tlak. Když však na koncentrovaný roztok působíme tlakem vyšším než je osmotický tlak, pak voda proudí opačným směrem a z koncentrovaného roztoku prochází čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco rozpuštěné látky jsou odváděny do odpadu.